Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Flyvevåbnet og COIN: Med baggrund i doktriner for airpowers anvendelse mod asymmetriske styrker analyse-res flyvevåbnets evne til at deltage i bekæmpelsen af disse (COIN)

Studenteropgave: Master speciale

  • Morten Juul Sparrested
Stabskursus, Stabskursus
Formålet med dette speciale er, at vurdere i hvilket omfang det danske flyvevåben er eg-net til at deltage i kampen mod irregulære styrker. Denne form for kamp kaldes også for Counterinsurgency eller blot COIN.

Det doktrinære grundlag for opgaven udgøres af tre forskellige doktriner/skrifter om luft-stridskræfters anvendelse i COIN. Den første af de tre doktriner er den danske hærs Felt-reglement I, som omhandler ”Operationer mod irregulære styrker”, herunder også hvorle-des luftstridskræfter bør anvendes. Det andet skrift, ”The vulture and The Snake”, er fra et civilt israelsk center for strategiske studier, som på baggrund af erfaringer fra Sydliba-non beskriver luftstridskræfters anvendelse i ”Counter-Guerilla Warfare”. Endelig an-vendes den amerikanske hærs Field Manual fra 2006 om ”Counterinsurgency”. Sidst-nævnte er det mest fyldestgørende skrift af de tre og tillige det eneste, som kan regnes for en egentlig doktrin på området.

Doktrinerne applikeres på flyvevåbnets struktur og kapaciteter for at vurdere, i hvilket om-fang de er egnet til succesfuldt at deltage i COIN. For at få et fix-punkt for hvordan flyve-våbnets evigt foranderlige organisation og sammensætning ser ud, vælger jeg at define-re flyvevåbnet som det vil se ud i slutmålet i 2009 - jævnfør indeværende forsvarsforlig 2005-2009.

Specialet viser på baggrund af doktrinerne, at flyvevåbnet med airpower er i stand til at bidrage til alle aspekter af COIN. Ingen af flyvevåbnets kapaciteter kan udfylde alle roller, men set under ét, kan flyvevåbnet udføre eller støtte alle COIN-roller. Ligeledes påpeger det, at flyvevåbnet bør udarbejde en COIN-doktrin, som kan vejlede flyvevåbnets kom-mende indsættelser og udgøre et pejlemærke for fremtidige materielanskaffelser, ud-dannelser og træning.

Det, som specialet ikke afdækker, er om flyvevåbnet kunne støtte COIN endnu bedre, hvis det var organiseret og sammensat på en anden måde, end det bliver tilfældet i 2009. For at besvare dette spørgsmål må man først identificere og definere flyvevåbnets rolle på fremtidens kampplads, og fastsætte et ambitionsniveau for værnet. Det største spørgsmål er, om hovedvåbensystemet i flyvevåbnet for fremtiden skal være kampfly el-ler helikoptere - og valget beror på, hvordan man tror fremtidens kampplads kommer til at se ud. I praksis bliver det til et valg om en ændret balance mellem COIN og helikoptere på den ene side, og kampfly og mere traditionelle flyvevåbens opgaver på den anden. Dette valg er politisk, og det er derfor ikke behandlet nærmere i denne opgave. Men det er et spørgsmål, der bør debatteres nærmere, for at politikerne og forsvarets topledelse kan tage denne rette militærstrategiske beslutning for Danmarks, forsvarets og flyvevåb-nets fremtid de næste 30-40 år i forbindelse med et forestående valg af fly til eventuel afløsning af F-16 kampflyet.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2007

Dokumenter

Log ind i Pure