Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Informationsoperationer

Studenteropgave: Master speciale

  • Henrik Schandorf Sørensen
Stabskursus, Stabskursus
Specialet strækker sig over fire kapitler, hvor det overordnede formål er, at undersøge hvorvidt NGOer vil kunne deltage i INFO OPS aktiviteter, og hvorvidt samtænkningsinitiativet giver muligheder herfor.

Første kapitel er en grundlæggende diskussion omkring emnet, herunder problemstilling og overvejelser omkring undersøgelse og metode. Grundlæggende problemstilling er behovet for at skabe bedre forudsætninger for en stabil udvikling under en postkonfliktfase, hvor det antydes at NGOer i samarbejde med en militær aktør vil kunne samarbejde om-kring INFO OPS. Formålet skulle være at skabe bedre forudsætninger for løsning af op-gaver inden for individuelle kompetenceområder.

Analysen bygges over to faser, hvor kapitel 2 udleder krav og forudsætninger for hen-holdsvis INFO OPS delen og NGO delen. Efterfølgende gennemføres en komparativ ana-lyse, der skal påvise mulige sammenfald. Der er i nogen grad sammenfald mellem de ud-ledte krav, men de er særligt kontekst afhængige, hvilket vanskeliggør et konkret svar. Primære områder er aktiviteter med interessesammenfald, hvor det humanitære bud er det fremherskende. Grundlæggende problemstilling er NGO krav om uafhængighed og neu-tralitet. Ydermere viser sikkerhedssituationen for NGOerne at være en hæmmende faktor for samarbejdet. Den militære aktørs mandat ses som en overordnet forudsætning for samarbejdet.

Mulighederne for samarbejde i rammen af samtænkningsinitiativet er overordnet præget af holdninger. Idé-kataloget rummer muligheder, hvor det findes relevant at etablere sam-arbejde omkring INFO OPS, men tiden synes endnu ikke moden til noget sådant. Det hænger bl.a. sammen med behovet for en væsentlig detaljeret operationalisering, hvilket ikke findes muligt på nuværende tidspunkt. Grundlæggende ses det dog muligt på sigt. Endvidere stiller det videre krav om fælles træning og uddannelse for at bl.a. at skabe fæl-les forståelse omkring kulturelle aspekter, samt de mere fagligt orienterede områder.

Konklusionen er, at humanitær hjælp og INFO OPS operationer kan gå hånd i hånd. INFO OPS vil i nogle tilfælde kunne være medvirkende til at nogle af de begrænsende krav for samarbejde rent faktisk kan afhjælpes. Dog er det afgørende, hvilket mandat den militære aktør opererer under, udover særligt hvilke INFO OPS aktiviteter der er tale om. Sam-tænkningsinitiativet giver mulighederne, og rammer hvorom samarbejdet skal foregå

Perspektiveringen peger på, at der skal ofres flere ressourcer på at skabe den forudsætningsskabende fælles forståelse. INFO OPS ses som en non-lethal kapabilitet der betrag-tes som udansk at nedprioritere. Ydermere peger, der på at INFO OPS i korrekt anvendel-se synes, efter forfatterens synspunkt, at være en naturlig integreret del af samtænkning, der kan støtte den fælles indsats med henblik på at opnå den fælles målsætning.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2007

Dokumenter

Log ind i Pure