Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

LEDEREVALUERING OG UDVIKLING: KRIGEREN, VIRKSOMHEDSLEDEREN OG DIPLOMATEN

Studenteropgave: Master speciale

  • Peter Gandrup
Stabskursus, Stabskursus
Med specialeemne ”lederevaluering og udvikling” tager opgaven udgangspunkt i leder-evaluering i forbindelse med indføring af Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedøm-melsessystem (FOKUS) til erstatning for Forsvarets Personeludviklings- og Bedømmel-sessystem (FORPUBS) 1. januar 2006.

De tre roller Krigeren, Virksomhedslederen og Diplomaten er i dag anvendt som redskab til at visualisere kravene til en officer. Dermed anvendes rollerne til udvikling og evalue-ring af medarbejdere, hvilket gør det relevant at undersøge, hvorvidt rollerne er indeholdt i FOKUS og om det er relevant at anvende rollerne som supplement til FOKUS.

Specialet stiller følgende to spørgsmål; er Krigerrollen, Virksomhedslederrollen og Diplo-matrollen indeholdt i FOKUS, og er det hensigtsmæssigt at anvende rollerne som supple-ringsværktøj til FOKUS i lighed med anvendelsen i FORPUBS?

Der svares på specialets spørgsmål ved at gennemføre to analyser.
Input til første analyse er fire tekster samt to kvalitative interviewundersøgelser, hvilket gør det muligt at analysere sig frem til rolledefinitionerne på Krigeren, Virksomhedslederen og Diplomaten. Herudover giver analysen svar på værdien af rollerne og anvendelse af rol-lerne, som sammen med rolledefinitionerne giver svar på anden del af specialets spørgsmål.
Input til anden analyse er rolledefinitionerne fra første analyse samt udvalgt teori fra FO-KUS. Resultatet af analysen giver svar på sammenfaldet mellem rollerne og FOKUS.

Specialet konkluderer at der er et overvældende sammenfald mellem rolledefinitionerne og FOKUS. Værdien og anvendelsen af rollerne tilfører udstikkeren et vigtigt systematise-ringsværktøj, der anvendes til indsamling af samtlige data, som indgår i den samlede eva-luering af medarbejderen. I forlængelse heraf konstateres det, at kriterierne for indplace-ring i rollerne ikke er identificerede.

Derfor er det specialets anbefaling at Forsvaret bør undersøge mulighederne for, hvorle-des data der indgår i den samlede evaluering af medarbejderen kan systematiseres og valideres, når data ikke direkte er relaterede til FOKUS bedømmelsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2007
Log ind i Pure