Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Studie af den amerikanske doktrin for Counterinsurgency

Studenteropgave: Master speciale

  • Nicolai Stahlfest Møller
Stabskursus, Stabskursus
Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget af strategisk partner, og den mulige indsættelse i missioner, hvor kontakt med, og måske bekæmpelse af, fjendtlige oprørsbevægelser vil forekomme. Maos teori og den nyere radikale islams teori ses som værende repræsentative for oprørsbevægelser ift. både amerikanske erfaringer og det forventede danske interesseområde. Dette leder frem til dette speciales hovedspørgsmål: ” I hvor høj grad tager den amerikanske COIN doktrin højde for de gængse teorier for oprørsbevægelsers kamp?”, som skal give mulighed for at vurdere udviklingen i den nye doktrin ift. den klassiske COIN doktrin, og anvendeligheden ift. den videre danske studie-og udviklingsvirksomhed. Den amerikanske doktrin synes at være endog meget fokuseret på imødegåelsen af maoistisk inspirerede oprørsbevægelser ved en fokusering på COIN som en samlet pakke bestående af fysisk tilstedeværelse, INFO-OPS og CIMIC. Der er dog konstateret, at doktrinen synes at have det bedste grundlag, jo tidligere en indsættelse finder sted i en oprørskamp. Doktrinært set, vil være en tendens til at en række områder reelt overlades til oprørerne, idet man prioriterer opbygningen af tilstedeværelse i byer og omkring vital infrastruktur. Adskillelsen af oprørere fra resten af befolkningen den faktor, der over tid vil få oprøret til at svinde ind. Netop den relativt strukturerede tilgang til organiseringen af en oprørsbevægelse er en af svaghederne ved Maos principper. De amerikanske Shock and Awe principper for symmetrisk kamp, vil kunne modificeres til at fungere mod en maoistisk oprørsbevægelse, især hvis den rammes i oprørets første fase. Overordnet synes doktrinen at være fokuseret på at kunne bekæmpe radikale islamisk inspirerede oprørsbevægelser, men der er dog områder, hvor den militære doktrin i mindre grad kan stå alene. Særligt det transnationale aspekt synes svært at imødegå pga. COIN enheder normalt er inviteret af en specifik HN. Der er relativt store krav til snæver sammenhæng mellem opgaveløsning i HN og på det operative/strategiske niveau pga. den løse struktur og den transnationale appel. Behovet for en effektiv interagency koordination synes også at være udtalt i imødegåelsen af radikal islam, hvilket er en stor udfordring for både militære og civile myndigheder og organisationer. For at fungere som COIN enhed kræver det veluddannede enheder, da de udover de basale soldateropgaver også skal kunne støtte ifm. CIMIC opgaver, løsning af politi- og administrative opgaver indtil interagency og HN struktur er fungerende. Der er sket en udvikling af doktrinen for COIN ift. den klassiske doktrin, idet man i dag er langt mere opmærksom på, hvilke metoder, der anvendes. Den klassiske COIN doktrin lægger op til, at alle metoder må anvendes, herunder uddannelse af egne styrker, der infiltrerer den stat, som huser en oprørsbevægelse, og udpræget hård behandling af fanger, om nødvendigt tortur. Endvidere har INFOOPS langt større betydning for den moderne doktrin, hvor særligt informationsdominans er en vigtig asset i bekæmpelsen af oprørsbevægelser. Slutteligt tillægges samtænkning også større vægt i dag end i den klassiske doktrin. COIN skal ses som en proces, hvor militæret er en del af helheden, idet der er behov for en samlet indsats af rent civile midler, politi- og efterretningsmæssige midler tillige. Herunder er der inden for den militære del brug for ikke blot at anskue COIN som en fysisk opsøgen af oprørere mhp. at nedkæmpe disse, derimod er det i stigende grad, vigtigt at kunne præge informationsbilledet ved den befolkning man er ”gæst” hos og resten af verdenssamfundet. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at det danske forsvar, og andre myndigheder1 forholder sig til, hvordan man vil gennemføre COIN i et tildelt operationsområde inden for en HN. Herunder vil det også være hensigtsmæssigt at få integreret de erfaringer, der er opnået i missioner i den fremadrettede reglementsskrivning. Særligt synes behovet for at operationalisere samtænkningsbegrebet ift. et konkret missionsområde at være markant. Her kan FMI godt anvendes som inspiration fsva. Kommando-og kontrol, kobling mellem CIMIC og samtænkning samt gennemførelse af INOFOPS. Måden at beskrive oprørsbevægelser på samt forholdene for den taktiske (og operative) efterretningstjeneste kan tjene som inspiration for den videre danske udvikling, herunder eksempelvis brugen af HUMINT, koblingen mellem taktisk og operativ efterretningstjeneste og integrationen af INFOOPS (PSYOPS og CNO).
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider71
EmneordOprør, Al-Qaeda, Mao, COIN, Counter-insurgency, USA, Militær doktrin

Dokumenter

Log ind i Pure