Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

USA´s bekæmpelse af terrorisme på Afrikas Horn: En vurdering af den anvendte strategi

Studenteropgave: Master speciale

  • Thomas Stig Rasmussen
Stabskursus, Stabskursus
Dette speciale omhandler USA´s strategi til bekæmpelse af terrorisme på Afrikas Horn. Mens de amerikansk ledede operationer i Afghanistan og Irak er i centrum for den inter-nationale opmærksomhed, foregår operationerne og politikken på Afrikas Horn mere ge-dulgt og føres tilsyneladende med andre midler. Specialet stiller skarpt på den amerikan-ske politik i relation til terrorbekæmpelse i regionen og vurderer den amerikanske strategi. Særligt den amerikanske politik i forhold til Somalia – regionens mest fejlslagne stat – er i fokus.

En væsentlig diskussion er terrorisme som teoretisk begreb. Der er generelt store akade-miske udfordringer forbundet med at definere terrorisme. Som begreb er terrorisme yderst normativt. Hvad der for den ene part i en konflikt opfattes som legitim frihedskamp kan af den anden part opfattes som terrorisme. Parter i en konflikt kan have velbegrundede mo-tiver til at italesætte modparten som en terrorist, idet denne betegnelse generelt leder til en overordnet accept af metoder, der ellers næppe ville blive godtaget.
Den terrorisme, der er mest aktuel i dag, betegnes generelt som terrorisme i den fjerde fa-se. Denne form for terrorisme er karakteriseret ved at være primært religiøst motiveret, i modsætning til eksempelvis terrorismen i den tredje fase, der var primært politisk motive-ret.

Specialet opstiller en idealstrategi til bekæmpelse af terrorisme i den fjerde fase på Afrikas Horn. Denne strategi tager udgangspunkt i den amerikanske forsker Barry Posen´s stra-tegi, der omhandler overordnede punkter i form af opbygning af alliancer, prioritering af ressourcer, efterretningsvirksomhed samt offensiv og defensiv bekæmpelse. Posen´s strategi er inspireret af den såkaldte ortodokse terrorismeteori. Denne skole er kendeteg-net ved ikke at behandle de grundlæggende årsager til terrorisme, kaldet Root Causes. Posen´s strategi bliver derfor suppleret yderligere i form af tiltag til bekæmpelse af Root Causes til terrorisme, i denne opgave identificeret som stationering af fremmede tropper, islamisme og State Failure.

Specialet sammenholder den identificerede idealstrategi med den konkret førte politik i relation til bekæmpelse af terrorisme på Afrikas Horn. Det konstateres, at der i det store og hele er overensstemmelse mellem idealstrategiens anbefalinger og den konkret førte poli-tik, dog med en række forbehold og visse mangler.

Denne konstatering sammenholdes med en undersøgelse af terrorismens reelle omfang på Afrikas Horn. Baseret på officielt amerikansk statistisk materiale konstateres det, at ter-rorismens omfang i regionen er forsvindende lille sammenlignet med, hvad man ellers må slås med af problemer i denne fattige del af det afrikanske kontinent.

Dette leder til specialets konklusion. Den amerikanske politik til bekæmpelse af terrorisme på Afrikas Horn er i det store og hele i overensstemmelse med den identificerede ideal-strategi og derfor som sådan effektiv. Dette understøttes af en undersøgelse af proble-mets reelle omfang i regionen. Der er dog konstateret visse mangler i forhold til den iden-tificerede idealstrategi. Begrebet effektivitet defineres i specialet som graden af overens-stemmelse mellem den identificerede idealstrategi og den konkret førte politik.


Der gøres imidlertid en række forbehold i specialet mod at strække dets konklusioner for vidt. Afrikas Horn er en kompleks region, hvor aktørernes interne relationer indgår i et magtspil, der kan være vanskeligt at gennemskue.

Specialet er skrevet mens konflikten i Somalia på ny er blusset op. Situationen i landet er yderst ustabil og kan udvikle sig i alle retninger. Derfor kan situationen i læsende stund være markant anderledes end i skrivende stund. Dette er imidlertid den gældende præmis ved at skrive om et emne, der er højaktuelt og labilt. Man risikerer, at specialets slutninger og forudsætninger bliver overhalet af virkeligheden. Den indholdsmæssige Dead Line har været medio marts 2007.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2007
Log ind i Pure