Forsvarets Forskningsdatabase

Engelsk

Utdanning for effektbasert tilnærming til operasjoner

Studenteropgave: Master speciale

  • Jan Bendheim
Stabskursus, Stabskursus
Utgangspunktet for dette spesialet er at norske politikere signaliserer et tettere samarbeid mellom Forsvaret og statens øvrige utenriks- og sikkerhetspolitiske virkemidler. Utviklingsminister, Erik Solheim, besøkte medio 2006 den norske FN-styrken i Midt-Østen og talte der om deres nødvendighet for utviklingshjelp og humanitært arbeid. Det handler med andre ord om et nytt fokus for militære operasjoner, og et nytt fokus på samarbeid mellom forskjellige statlige virkemiddel. Arbeidsgruppen som reviderer Forsvarets fellesoperative doktrine legger betydelig vekt på begrepet effekttenkning i sitt arbeid. Samtidig minner krigen i Irak oss stadig på at den som vinner slaget, ikke nødvendigvis vinner freden. Oppgaven handler om Effects-Based Approach to Operations (EBAO).

Det sentrale spørsmålet er for oppgaven er om dagens offisersutdanning gir den nødvendige kompetanse i forhold til den fokusendringen vi kan registrere for militære operasjoner. Stiller EBAO krav til kompetanse som vi ikke ivaretar i offisersutdanningen. Siden EBAO er relativt nytt, og først nå er på vei inn i den norske doktrinen, er det grunn til å tro at eventuelle spesielle krav til kompetanse ikke er dekket opp i offisersutdanningen. Disse tankene har avledet følgende problemstilling for dette spesialet:

• Hvilke fag, emner eller tema må eventuelt implementeres eller styrkes i dagens offisersutdanning for å imøtekomme kompetansekravene som følger av EBAO?

For å svare på spørsmålet har det vært nødvendig å finne ut av følgende spørsmål:

• Hvilke krav til kompetanse gjelder for EBAO?
og
• I hvilken grad og eventuelt innen hvilke fag, emner eller tema, er det avvik mellom kompetansekravene til EBAO og dagens offisersutdanning?

Aller først har det vært nødvendig å ha en klar oppfatning av hva EBAO faktisk er. Jeg har valgt å la dokumentet ”Effects-Based Approach To Multinational Operations, Concept of operations” (CONOPS), være bestemmende for dette. Årsaken er at CONOPS’et er det lengste man har kommet i forhold til å konkretisere arbeidsprosesser og produkter i EBAO. Denne konkretiseringen har vært et nødvendig utgangspunkt for arbeidet med å utlede krav til kompetanse. Oppgaven er avgrenset til kompetanse relatert til stabsarbeid på operativt nivå og gjelder offisersutdanning i Norge.

Stabsarbeidet i EBAO er delt inn i fire funksjoner. Innenfor disse er det en rekke definerte arbeidsprosesser. Funksjonene og prosessene stiller krav til kompetanse på en rekke områder. Gjennom en belysende stabsstudie har jeg avdekket blant annet følgende viktige kompetanser gruppert innenfor fire naturlige kompetanseområder:

• Ledelse: Ledelse generelt, Knowledge Management, samarbeid og kommunikasjon
• Samfunn og strategisk miljø: Samfunnsforståelse og kulturforståelse, operasjonsmiljø og strategiske aktører, internasjonal politikk og politiske systemer
• Virkemidler, militære operasjoner og strategi: Militære virkemidler med spesiell fokus på informasjonsoperasjoner, sivile virkemidler, strategi, operasjonskunst
• Metode: EBAO-metode, analytisk metode, matematikk, systemisk analyse og systemteori

Utledede krav til kompetanse er sammenlignet med dagens offisersutdanning i en komparativ analyse. Analysen viser at de fleste kompetansekravene er ivaretatt av dagens offisersutdanning. Enkelte sentrale områder er imidlertid ikke ivaretatt på en god nok måte.

For blant annet å sikre at morgendagens offiserer besitter nødvendig kompetanse for å arbeide i stabsfunksjoner i en EBAO-kontekst, bør følgende emner eller tema inkluderes i offisersutdanningen:

• Knowledge Management - for å sikre hensiktsmessig informasjonshåndtering og vitensdeling.
• Samfunnsforståelse – nødvendige emner inkludert kulturforståelse som gir forutsetninger for å forstå hvordan et samfunn fungerer.
• Informasjonsoperasjoner må få større fokus
• Statens ikke-militære virkemidler – for å skape nødvendig forståelse for muligheter og begrensninger og hvordan militære og ikke-militære virkemidler påvirker og utfyller hverandre
• Metoderelaterte fag/tema – systemteori, systemisk analyse, matematikk, dataverktøy, EBAO som metode, informasjonsbehandling og datasystemer

Ved å imøtekomme kompetansekravene til EBAO, vil man også skape et best mulig grunnlag for videreutvikling av EBAO som konsept.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2007

Dokumenter

Log ind i Pure