Danish Defence Research Database

Danish

Sanitetsstøtte til forsvarets internationale missioner: På baggrund af en redegørelse for hvorledes det ændrede trusselsbillede med deraf ændrede operationsmiljøer efter 2001 har skabt behov at ændre sanitetsstøttens kapabiliteter og indsættelsemåder på taktisk niveau og sanitetsstøtens grundelementer gennemføres dels en analyse af operationsmiljø, AJP 4.10(A), lovgivning og bestemmelser, dels formulering af et koncept for tilvejebringelse af værnsfælles Role 1 sanitetsstøtte til forsvarets internationale missioner.

Student thesis: Master programme thesis

  • Birthe Trier Henriksen
Stabskursus, Joint Senior Staff Course
1. KAPITEL: OPGAVEDISKUSSION OG PROBLEMFORMULERING Irak og Afghanistan missionernes operationsformer og operationsforhold skaber udfordringer for sanitetstjenesten indsat i disse missioner. Imødekommelse af de operative krav, som de nye operationsformer og operationsforhold skaber, medfører behov for på taktisk niveau at ændre sanitetsstøttens kapabiliteter og indsættelsemåder, således at sanitetsstøtten forbliver en kampstyrkende faktor. Dette har foranlediget igangsættelse af udvikling af et nyt koncept for Role 1 sanitetsstøtte. Irak og Afghanistan er High Intensity konflikter, hvor den militære indsats er baseret på kampagnetemaet Counter Insurgency (COIN). Med henblik på at bidrage til udviklingen af et nyt koncept, som imødekommer de operative behov i sådanne scenarier, anvendes formuleres problemstillingen således: ”Hvorledes tilsikres, at Role 1 sanitetsstøtte til danske landstyrker indsat i COIN operationer udenfor NATO alliancens territorium imødekommer såvel de operative behov som de sundhedsfaglige krav?” Metoden til besvarelse af problemstillingen er analyse af operationsmiljø, AJP 4.10(A), lovgivning og bestemmelser med udgangspunkt i den operative analysemodel for derigennem at udlede krav til sanitetsstøtten. Krav, som et Role 1 koncept skal imødekomme. 2. KAPITEL: ANALYSE AF OPERATIONSMILJØ Operationsmiljøets krav til sanitetsstøtten defineres af 5 faktorer: 1. fysiske miljø 2. konfliktintensitet 3. kampagnetema 4. operationsformer 5. enhedernes værnstype Danmark hovedindsatsområder er Balkan, Mellemøsten/Sydvest Asien og Afrika, hvor de betydende faktorer for sanitetsstøtten er; terræn, klima og smitsomme sygdomme. Høj konfliktintensitet medfører personeltab på grund af sygdom og kampskader med et kompliceret skadesmønster. Kampagnetemaet COIN er karakteriseret af uforudsigelige komplekse og omskiftelige vilkår, som kræver omstillingsparathed, planlægningsevne og fleksibilitet. Coin omfatter det fulde spektrum af militære operationer: støtte- ,stabiliserings- og kampoperationer. Indsættelse af Flyvevåben- og søværns enheder stiller krav om flyve- og navalmedicinsk sanitetsstøtte. 3. KAPITEL: ANALYSE AF AJP 4.10(A), SAN DIR ISAF 7 OG SUNDHEDSLOVGIVNING SAMT PARTNERLANDES KONCEPTER FOR ROLE 1 SANITETSSTØTTE De sundhedsfaglige krav er: - Medicinsk Force Protection - Akut medicin 24/7 - Daglig lægejeneste - Lille indlæggelses- og plejekapabilitet - Evakuation fra skadested 24/7 - behandlingsteknikker og – protokoller standardiseret i henhold til principper i Clinical Governance og Evidens-based Medicine - velfungerende patientjournalsystem - mobil støtte indsatte enheder - afsiddet støtte indsatte enheder - Role 1 skal kunne forstærke SANGRP behandlekapabilitet - Role 1 funktion skal være i overensstemmelse med gælder sundhedsfaglig lovgivning og bestemmelser 4. KAPITEL: OPSTILLING AF MULIGE LØSNINGER Sanitetsstøtte til danske enheder i form af støtte fra udenlandske sanitetsenheder skaber utryghed, som følge af sprogvanskeligheder, hvilket har medført at dansk Role 1 sanitetsstøtte i missionområderer er højt prioriteret i den militære chefgruppe. På basis af udledte krav udledes sanitetsstøttens hovedkomponenter og delkomponenter: 1. Administration - generel - sundhedsfaglig 2. Behandling - almen - akut - senge/pleje - støtte 3. Fremskudt behandling - mobil - afsiddet 4. Evakuation - ground - air På basis af udledte krav opstilles og beskrives to koncepter for etablering af Role 1: • ”Single Unit” • ”Multi Unit” og to koncepter til forstærkning af sanitetsstøtte ved fremskudte enheder: • Fremskudt sanitetsstøtte fra Role 1 (FSR1) • Sanitetsstøtte indlejret i enhed (SIE) 5. KAPITEL: KOMPARATIV ANALYSE AF LØSNINGER De udledte krav stratificeres i forhold til indvirkning på enhedens opgaveløsning: • Ubetingede • Betingede • Neutrale Missionernes rammefastsatte økonomi og normloft tilfører analysen to parametre og et betinget krav: 1. ”Netop tilstrækkelig” 2. ”Økonomisering med ressourcerne” 3. tilpasning af sanitetsstøtten må ikke påvirke anden enheds opgaveløsning Analyseresultat i forkold til stratificerede krav: • ”Single Unit”: - ubetingede: imødekommer 10/16 - betingede: imødekommer 5/11 - neutrale: imødekommer: 3/8 - parametre: imødekommer 0/2 • ”Multi Unit”: - ubetingede: imødekommer 16/16 - betingede: imødekommer 7/11 - neutral: imødekommer 6/8 - parametre: imødekommer 2/2 • FSR1: - ubetingede: imødekommer 13/13 - betingede: imødekommer 9/10 - neutrale: imødekommer 7/7 - parametre:: imødekommer 2/2 • SIE: - ubetingede: imødekommer 8/13 - betingede: imødekommer 9/10 - neutrale: imødekommer 7/7 - parametre: imødekommer 2/2 6. KAPITEL: VALG AF BEDSTE LØSNING OG FORSLAG TIL DANSK KONCEPT FOR VÆRNSFÆLLES ROLE 1 SANITETSSTØTTE TIL ENHEDER INDSAT I ASYMMETRISK KRIGSFØRELSE I HIGH INTENSITY KONFLIKT Kriterier for bedste løsning: • Alle ubetingede krav fuldt imødekommet • Flest betingede krav fuldt eller delvist imødekommet Kvalificering baseret på imødekommelse af neutrale krav Bedste løsning: ”Multi Unit” koncept kombineret med FSR1 koncept. 7. KAPITEL: PERSPEKTIVERING Forsvarets rekruttering problem med hensyn til læger til udsendelse i missionsområder med højt trusselsniveau.
LanguageDanish
Publication date2009

Documents

Log in to Pure